Om Luftkvalitet

Vores vane gennem de seneste ca. 150 år med at afbrænde stigende mængder fossilt og biologisk brændsel har medført, at luftens kvalitet i de lavere luftlag ikke altid er den bedste. Lovgivningsmæssige tiltag gennem de sidste ca. 30 år har dog medført - ikke en begrænsning i forbruget - men en stigende grad af rensning for skadelige stoffer inden udslip i luften.

Forureningen af luften kan - baseret på typen af forurenende stoffer - deles i følgende 7 grupper:

Kvælstofilter

Beskrivelsen af forurening af luften med kvælstofilter opdeles i 3 dele:

NO Nitrogenmonoxid / Notrogenoxid / Kvælstofoxid

Produceres naturligt i forbindelse med lyn.

NO Er en farve- og lugtløs gas bestående af kvælstof og ilt. NO dannes som et biprodukt ved forbrænding af fossilbrændsler og biobrændsler ved høje temperaturer i bilmotorer, kraftværker og en del industrivirksomheder etc. I atmosfæren reagerer NO med vand og danner salpetersyre, der indgår i syreregn. Bidrager til nedbrydningen af ozonlaget i atmosfæren omkring jorden.

Nedbrydes af katalysatorer i både benzin- og dieseldrevne motorer til N2 Nitrogen / Kvælstof og O2 Oxygen / Ilt, der tilsammen udgør 99% af den atmosfæriske luft. I kulkraftværker blandes der ammoniak i røgen før katalysering, og der dannes i stedet vand og kvælstof.

NO dannes også i det indre af lodkarrene hos pattedyr, og anvendes derfra som internt signalstof til bl.a. regulering af blodgennemstrømning. Indgår i Viagra og bl.a. nogle hjertemediciner. Ændrede mængder i hjernen kan påvirke depressioner og skizofrerni.


NO2 Nitrogendioxid / Kvælstofdioxid / kvælstoftveilte

Den mængde NO kvælstofoxid, der fra forbrænding slipper ud i den frie luft, vil hurtigt gå i forbindelsen med O3 Ozon og danne NO2 Nitrogendioxid / Kvælstofdioxid / kvælstoftveilte.

NO2 er en kemisk forbindelse af NO kvælstof og O ilt. Ved normale temperaturer er den brun eller orange og en dødeligt giftig gas. Forhøjede koncentrationer kan medføre nedsat lungefunktion, åndenød og hoste samt åbne for følsomhed overfor f.eks. infektioner i luftvejene. Især problematisk for personer med astma.

Det bidrager til nedbrydningen af ozonlaget i atmosfæren.

Anvendes som råstof ved fremstillingen af salpetersyre.

NOx Nitrogenoxider / Kvælstofilter

NOx er en fælles betegnelse for 6 forskellige gasarter dannet af forbindelser mellem kvælstof og ilt:

NOKvælstofoxidse ovenfor
NO2Kvælstofdioxidse ovenfor
N2ODinitrogenoxiddrivgas til fødevarer, drivhusgas (lattergas)
N2O5DinitrogenpentoxidNedbrydes langsomt til kvælstofdioxid og ilt
N2O4DinitrogentetraoxidDanner salpetersyre ved reaktion med vand
N2O3Dinitrogentrioxid

For at begrænse udledningen af NOx er der etableret en "intelligent lov" om afgifter på NOx "Lov om afgift af kvælstofoxider".

Loven gælder for "registrerede virksomheder". Da transportvirksomheder ikke er nævnt i loven er disse fritaget for at måle udslip og betale afgift. Det samme gælder skibsfart og luftfart. For alle 3 synes der dog at være (i første omgang internationale) bestræbelser igang for også at inddrage dem.

Endvidere er privates udslip fra f.eks. halmfyr, træpillefyr og brændeovne fritaget.

Af debat knyttet til loven kan udledes eksempler på "registrerede virksomheder": Kraftværker, kraftvarmeværker, varmeværker, sukkerfabrikker, cementfabrikker, affaldsforbrænding, gartnerier og biogasanlæg.

Tilbage fra de seneste 1990-år er udledningen af NOx fra benzindrevne køretøjer faldet grundet udbredelsen af katalysatorer. Niveauet for NO har været faldende. Faldet for NO2 har været mindre grundet mangel på O3 Ozon til at understøtte det.

Svovl

Beskrivelsen af forurening af luften med svovl opdeles i 3 dele:

Svovlforbindelser frigøres naturligt ved jordskælv.

SO2 Svovldioxid / Svovlilte

Svovl frigives ved smeltning af mineralmalm og forbrænding af kul, fyringsolie, dieselolie og fra industriprocesser. Det omdannes til Sulfat og svovlsyre på et døgs tid. Relateret til både sur nedbør og "smog".
Afsvovling af brændstof og røgrensning har de senere år reduceret luftens svovlindhold til ca. 10% af 1980-niveauet.
Kan give luftvejsproblemer.

SO4-2 Sulfat / Partikulært svovl

Svovl i pulverform.

H2SO4 Svovlsyre

Dannes når svovldioxid går i forbindelse med vand. Svovlsyre er et af de ingredienser, der indgår i syreregn, der medvirker til forsuring af jordbund og vandmiljø og er ødelæggende for mange træer's velbefindende.
Svovlsyt

Ozon

O3 OZON forekommer både i stratosfæren ( især i omkring 20 km. højde og derefter aftagende mod 50 km.) og i "luftforureningshøjde".

I stratosfæren beskytter ozonlaget mod indtrængende ultaviolet lys fra solen.

I luftforureningshøjde dannes Ozon ved en kemisk reaktion mellem de to meget udbredte luftforureningsgasser SO2 Svovlilter og NOx Kvælstofilter. Ozon forekommer derfor også mest, der hvor de forekommer mest - ved store fabriksanlæg og tæt trafik. (Tilstedeværelsen af Ozon kan derved "i omvendt rækkefølge" målemæssigt bruges som indikator for, at der er svovlilter og kvælstofilter til stede). Ozon er kemisk ustabilt, hvilket indebærer, at der dannes frie iltatomer. Disse er aggressive overfor levende væv såsom træer og buske.

Kulilte

Partikler

Tjærestoffer

Flygtige organiske forbindelser

------------

 • Svovl

 • Ozon

 • Kulilte

 • Tjærestoffer

  PAH Polycykliske aromatiske polycarboner / Polyaromatiske hydrocarboner.
  Tjærestoffer er en fælles betegnelse for mere end 100 forskellige stoffer. De fleste er menneskeskabte frigives især ved forbrænding af kul, olie, træ, halm i kraftvarmeværker, anlæg til forbrænding af affald og brændeovne samt i udstødningsgasser fra forbrændingsmotorer og fra industrielle processer. De fremkommer endvidere f.eks. ved cigaretrygning, grillning og rygning af fødevarer.
  Tjærestoffer forekommer også naturligt fra f.eks. vulkanudbrud, skovbrande og frigørelse fra sedimenter.
 • Partikler

 • Benzen/Toluen

 • Tungmetaller